Wat is accreditatie ?

I. Wat is accreditatie ?

Accreditatie is een door een externe instelling uitgevoerde audit van de praktijken, procedures, diensten en zorgen in ziekenhuisinstellingen, op basis van normen en referenties voor uitmuntendheid uit de literatuur, van “evidence based medecine” en van de internationale best practices. Aan de hand daarvan kan worden bepaald wat goed functioneert en wat verbeterd kan worden. Dit is een continu en regelmatig verbeteringsproces.

 

II. Welke voordelen biedt accreditatie?

  1. Kwaliteit en veiligheid: Accreditatie maakt eerst en vooral een voortdurende en duurzame verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten mogelijk. Ze doet het aantal bijwerkingen en complicaties dalen. Ze bevordert de veiligheid van de zorg. Ze helpt een echte cultuur van kwaliteit en veiligheid in te voeren.
  2. Werkomstandigheden. Accreditatie bevordert de verbetering van de werkomstandigheden voor alle personeelsgroepen, zowel het medische als het paramedische personeel, dankzij de invoering van echt teamwerk dat gebaseerd is op communicatie en samenwerking. Het vergaren en optimaliseren van kennis en vaardigheden geeft hen een gevoel van zelfontplooiing en veiligheid. Dat werkt motiverend en verhoogt de voldoening die ze uit hun werk halen.
  3. Effectiviteit. Door de nadruk te leggen op teamwerk en communicatie en door de praktijken en procedures te formaliseren, verbetert de accreditatieprocedure de operationele effectiviteit. Het verplichte verzamelen van de gegevens en indicatoren helpt te bepalen wat goed functioneert en wat verbeterd kan worden en helpt ook prioriteiten te stellen. Omdat dit het zorgtraject en de behandeling van de patiënt overzichtelijker maakt, kan de instelling onderzoeken of haar beheer en organisatie doeltreffend verlopen. Dit kan dienen als tool voor het interne management.
  4. Efficiëntie. Het verminderen van het aantal verschillende versies van de praktijken, het formaliseren, het harmoniseren en het standaardiseren van de procedures leidt tot een efficiëntere aanwending van de middelen op het vlak van personeel en materiaal.
  5. Corporate image. Een accreditatiecertificaat verleent de instelling zowel intern als extern een ernstig en betrouwbaar imago. Dat schept vertrouwen bij de patiënten en versterkt de reputatie van het ziekenhuis.
  1. Financiële impact. Hogere efficiëntie, beter functioneren, minder complicaties als gevolg van de behandeling: dankzij accreditatie dalen de kosten van de zorg voor de betaalorganismen en de operationele kosten voor de instelling. Zo blijkt uit verschillende studies die verschenen in de Angelsaksische wetenschappelijke literatuur dat postoperatieve complicaties gemiddeld bij één op de tien patiënten optreden. De ernst ervan kan verschillen, maar naar schatting kost elke complicatie gemiddeld € 2 500[1]. Voor een ziekenhuis dat 10 000 ingrepen per jaar uitvoert, betekent dat een budget van € 2 500 000. Voor België gaat het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) ervan uit dat er bij 3 % van de chirurgische ingrepen een infectie van de operatiezone optreedt, met een gemiddelde kostprijs van € 2 500. Voor 10 000 ingrepen lopen de kosten op tot € 750 000. Omdat accreditatie een checklist vereist en de strijd tegen nosocomiale infecties bevordert, neemt het aantal postoperatieve complicaties met 30 à 50 % af en dalen de kosten voor de maatschappij en voor de instelling in dezelfde mate. De zorgsector evolueert onherroepelijk naar een context waarin financiële middelen schaars worden. Zowel de moeilijkheid om het budget voor gezondheidszorg in evenwicht te houden als de wil om de evolutie ervan in de hand te houden, zullen de overheid ertoe nopen de systemen voor financiering en goedkeuring van de ziekenhuizen te herbekijken en deze hoogstwaarschijnlijk te verbinden aan prestatie-indicatoren. Met accreditatie kan de instelling hierop anticiperen en efficiëntiemaatregelen aanreiken, tegelijk de praktijken constant en duurzaam verbeteren en bijgevolg de kwaliteit van de patiëntenzorg garanderen. Door dit streven naar kwaliteit en tegelijk verbeteren van het marktaandeel zullen ook de productiekosten dalen, zodat de instelling competitief kan blijven en kan blijven investeren.

 

[1] Marcus E. Semel et al., Adopting a surgical safety checklist could save money and improve the quality of care in U.S. hospitals, Health Affairs, 29, 9(2010): 1593-1599

Share This